Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Διαγραφή μελών


ΑΡΘΡΟ 5 Ισχύοντος καταστατικού
στ. Όποιος ζητήσει με γραπτή αίτησή του τη διαγραφή του από τα μέλη του Τ.Α.Ι.Π.Π.Ν. ή καθυστερήσει αδικαιολόγητα την καταβολή των μηνιαίων εισφορών για έξη (6) μήνες διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου από τη δύναμη των μελών του.
ζ. Οι μέχρι την ημέρα διαγραφής, μέλους καταβληθείσες άπαυτο εισφορές, παραμένουν στα αποθέματα του Ταμείου μέχρις ότου ο διαγραφείς να αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από το Π.Ν. οπότε και του επιστρέφονται ΑΤΟΚΑ.

ΑΥΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΟΥΝ...

Σας γνωρίζω ότι από τον μήνα .......... τρέχοντος έτους δεν επιθυμώ να είμαι μέλος του ταμείου σας για ...... λόγους.
Κατόπιν των ανωτέρω η μηνιαία εισφορά μου προς το ΤΑΙΠΠΝ παύει να καταβάλλεται και το μέχρι σήμερα καταβληθέν ποσό να μου επιστραφεί όπως οι νόμοι και τα συναλλακτικά ήθη ορίζουν.
Η παρούσα κοινοποιείται στο ΓΕΝ/Ε3-4 που παρακαλείται από ..... να μην προβαίνει πλέον σε μηνιαία κράτηση υπέρ ΤΑΙΠΠΝ.
--------
Παρακαλώ όπως προβείτε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στη διαγραφή μου από το ΤΑΙΠΠΝ και από την ημέρα της αίτησης μου να σταματήσει η παρακράτηση από την μισθοδοσία μου υπέρ του ταμείου
--------
Σας παρακαλώ να με διαγράψετε από το Ταμείο Σας, στο οποίο είμαι μέλος. Η διαγραφή μου να γίνει χωρίς καμιά καθυστέρηση. Φυσικά νοείται ότι η διακοπή της μηνιαίας συνδρομής μου προς το Ταμείο Σας θα γίνει από τον αμέσως προσεχή μήνα. Εξάλλου για τον λόγο αυτό την αίτησή μου την κοινοποιώ στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΝ από την οποία μισθοδοτούμε.
--------
Παρακαλώ για τις ενέργειές σας ώστε να διακοπεί άμεσα από ΓΕΝ/Ε3 η παρακράτηση από τον μισθό μου της εισφοράς υπέρ ΤΑΙΠΠΝ καθώς και να προστεθεί το όνομά μου στη λίστα διαγραφέντων δικαιούχων ώστε να μου επιστραφούν όλες οι εισφορές μου άτοκα όταν θα αποχωρίσω από το Π.Ν
Παρακαλώ επιπλέον να μου αποστείλετε επίσημη (νόμιμα κανονικά υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται το σύνολο των καταβληθεισων από μένα εισφορών μέχρι σήμερα, καθώς και τα θεμελιωμένα δικαιώματά μου.
---------
Παρακαλώ να με διαγράψετε από μέλος του ΤΑΙΠΠΝ ΑΜΕΣΩΣ μετά την παραλαβή της αιτήσεως μου από σας.
Παράλληλα να διακόψετε ΑΜΕΣΑ και την παρακράτηση που μου γίνεται ως συνδρομή στο ΤΑΙΠΠΝ από την μισθοδοσία μου
Βάσει του ισχύοντος καταστατικού να μου χορηγήσετε επίσημα Βεβαίωση του ποσού των εισφορών μου, που θα μου αποδώσετε μετά την αποχώρησή μου από το Π.Ν
(αυτός ο τύπος είναι ο ποιο διαδεδομένος (ΓΕΝ, ΥΥ, ΝΔΒΕ, ΝΝΑ, ...) τυχαία;

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ:
" νόμοι και τα συναλλακτικά ήθη "
" άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ”
" λίστα διαγραφέντων δικαιούχων "
" Βάσει του ισχύοντος καταστατικού να μου χορηγήσετε επίσημα Βεβαίωση "

Για όσους διαγράφονται θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από το καταστατικό. Άμεση διαγραφή και άμεση έκδοση ενημερωτικού δεν προβλέπονται, ούτε λίστα διαγραμμένων δικαιούχων.
Η διαγραφή θα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα μετά την συζήτησή της στο Δ.Σ. Όποτε γίνει Δ.Σ και αν μπουν σαν θέμα οι διαγραφές. Το ενημερωτικό (και όχι βεβαίωση) θα εκδίδεται όποτε αυτό είναι δυνατόν ή το αργότερο μαζί με τα ετήσια ενημερωτικά όλων των άλλων μελών.
Για τα παραπάνω έχει κυκλοφορήσει σχετική ανακοίνωση Νο57 από 11/7/11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου