Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Προτάσεις μελών 4

Ο Συνάδελφος Γιώργος Φραγκάκης μαζί με ομάδα μελών από Χανιά είπε...

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ
Παρακαλώ να συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
η οποία έχει συγκληθεί για τις 5-10-2011 στα Χανιά και 10-10-2011 στην
Αθήνα, το παρακάτω θέμα:
<<Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. (α) προβλέπεται εισφορά 3% επί των
αποδοχών κάθε μορφής από την υπηρεσία μηνιαίως σε κάθε μέλος. Το
ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών
μετά από εισήγηση του ΔΣ.
Πρόταση: Λόγω του κλυδωνισμού της βιωσιμότητας του Ταμείου
προτείνεται το ποσοστό της εισφοράς από 3% να περιορισθεί στο 0,5%
μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου.

Επίσης σας αποστέλλω - όπως ζητήσατε στην ανακοίνωσή σας - τις
προτάσεις μιας ομάδας συναδέλφων για την τροποποίηση του καταστατικού,
στις οποίες καταλήξαμε μετά από σκέψη και αρκετή συζήτηση.
Προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού
Άρθρο 5
Παρ. ε
Απαγορεύεται κατηγορηματικά η αναδρομική εγγραφή. (η συνέχει <<καθώς
και η αναδρομική καταβολή εισφορών (εξαγορά υπηρεσίας)>> σβήνεται.
Παρ. η
Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου η φράση: <<και το διάστημα αυτό
δεν είναι τοκοφόρο>>.

Άρθρο 7: Διαγραφή παραγράφου β
Μετά το άρθρο 7 ---- Προσθήκη άρθρου: Αναλογιστικές Μελέτες
Κάθε τρία (3) χρόνια εκπονείται υποχρεωτικά αναλογιστική μελέτη για
την παρακολούθηση της πορείας, τη διαπίστωση της οικονομικής
κατάστασης του Ταμείου και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την
εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Η αναλογιστική μελέτη υποβάλλεται για
έγκριση στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από
γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Άρθρο 13
Παρ. 10
Σβήνονται το α. και το β. και αντικαθίστανται με τη φράση: <<Η εκλογή
θα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο>>.

Παρ. 17 α. Για το ΔΣ : Σβήνεται: <<εφόσον εψήφισαν περισσότερα από
διακόσια (200) μέλη>>.
Και τροποποιείται ως εξής:
<<Οι δύο πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψηφίους του
ψηφοδελτίου Κρήτης. Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί
σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας.>>

Β. Για την Ελεγκτική Επιτροπή
<<Οι 2 πρώτοι στο ψηφοδέλτιο Αττικής και ως τρίτο μέλος ο πρώτος από το
ψηφοδέλτιο της Κρήτης>>.

Παρ. 18: διαγράφεται

Άρθρο 14
Παρ. 3 Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται :<<Το ΔΣ υποχρεούται να
συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό την ενημέρωση των μελών και
τη λήψη της συγκατάθεσης του σώματος πριν προβεί σε ενέργειες που
αφορούν την επένδυση χρημάτων του Ταμείου και ειδικά όταν πρόκειται
για επενδύσεις μεγάλων ποσών ή ρευστοποίηση ομολόγων>>.

Άρθρο 15
Παρ. 2 <<τη θέση του Α' αντιπροέδρου καταλαμβάνει υποχρεωτικά σύμβουλος
από την Κρήτη>>.

Άρθρο 16
Παρ.2 : <<Το ΔΣ θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος και
ο Α' Αντιπρόεδρος>>
Παρ. 8 : Η πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν.

Μετά το άρθρο 19 προστίθεται νέο άρθρο : Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου
    1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον έναντι του Ταμείου για κάθε ζημιά του Ταμείου που
προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια τους. Μπορούν να ανακληθούν από τη
Γενική Συνέλευση με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη
απαρτία και πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων μελών.
    2. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνεται για
αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν παρίστατο ή
παραστάθηκε και διαφώνησε, εφόσον η διαφωνία του βεβαιώνεται στο
πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
Παρ. 3 προστίθεται η λέξη <<εργασιακά>> πριν από το συνδικαλιστικά
Σωματεία των εργαζομένων στο ΠΝ : <<Το ενεργητικό υπόλοιπο το οποίο
ήθελε προκύψει από την εκκαθάριση περιέρχεται, αναλόγως του αριθμού
των μελών που είχαν στο Ταμείο στα εργασιακά συνδικαλιστικά σωματεία
των εργαζομένων στο ΠΝ.>>

Χανιά 19-09-2011
Ο Αιτών
Γιώργος Φραγκάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου