Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η No 62

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3 ΜΑΪΟΥ 2012
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Ταμείου

Την Μ. Δευτέρα 9/4/12 τα μέλη που εκλέχτηκαν για το Δ.Σ, από τις αρχαιρεσίες της 31ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 2012, συγκροτήθηκαν σε Σώμα αφού πρώτα συμπλήρωσαν, τον προβλεπόμενο αριθμό των εννέα μελών, με τους δύο πρώτους αναπληρωματικούς από το ψηφοδέλτιο της Αθήνας. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος                     Ελένη Λύτρα
Αντιπρόεδρος               Θεόδωρος Θεοχάρης
Γεν. Γραμματέας            Παναγιώτης Κοκκαλιάρης
Ταμίας                          Θωμάς Αλατεράς
Μέλος                           Σταυρούλα Τσικνίδου
Μέλος                           Μαρία Λαίνη
Μέλος                           Μιχάλης Παπαδάκης
Μέλος                           Μπενέτος Ευάγγελος
Μέλος                           Βασίλειος Κωνσταντίνου

Το νέο Δ.Σ ευχαριστεί τα μέλη που προσήλθαν στις εκλογές και τους εξέλεξαν με την ψήφο τους. Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες δεν υπάρχουν υποσχέσεις, δεν παρέχονται εξασφαλίσεις, δεν χρειάζονται λόγια, μόνο έργα και πολύ δουλειά.
Το Δ.Σ καλεί όλα τα μέλη να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια.
Πρώτο μέλημα του Δ.Σ, μετά την συγκρότησή του σε Σώμα, η κατάθεση αίτησης προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της απόφασης εφαρμογής του PSI, εντός των στενών χρονικών ορίων που έχουν απομείνει μέχρι της 24/4/2012.

Στις 18/4/12 σε Έκτακτο Δ.Σ έγινε η παράδοση - παραλαβή της νέας Διοίκησης από την Παλιά. Στην συνέχεια το Δ.Σ ενημερώθηκε για την υποχρεωτική εφαρμογή του PSI στα αποθεματικά του Ταμείου και ειδικότερα στα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.
Τα διαθέσιμα του ΤΑΙΠΠΝ σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στις 9/4/2012, πριν το PSI, ανερχόταν σε ονομαστική αξία 3.258.000€ και στις 12/4/2012 (μετά το PSI) περιορίστηκαν σε ονομαστική αξία 1.514.970€. Η τρέχουσα ονομαστική τους αξία με τα νέα 20ετή ομόλογα της ανταλλαγής (έναντι των παλαιών) μετά την περικοπή του 53,5% εμφανίζει απώλεια στα αποθεματικά μας ονομαστικής αξίας 1.743.030€.
Το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) ονομαστικής αξίας 900.000€ και λήξεως το 1949, δεν εντάχθηκε στο PSI. Το κεφάλαιο παρέμεινε στην ίδια ονομαστική αξία των 900.000€ με "κουπόνι" που ορίστηκε από την ΕΤΕ για το 2013 σε 4,588%.
Αμέσως μετά ελήφθη απόφαση από το Δ.Σ να αναθέσει στον Κον Χατζηγιάννη (οικονομικότερη προσφορά) την υπόθεση της κατάθεσης αίτησης προσφυγής στο ΣτΕ κατά του PSI. Στην προσφυγή του το ΤΑΙΠΠΝ επισημαίνει μεταξύ των άλλων ότι η περιουσία του δεν προέρχεται από κρατική επιχορήγηση αλλά αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών του. Η αίτηση ακύρωσης κατά του PSI κατατέθηκε με αριθμό κατάθεσης 2558/23-4-12.

Στις 19/4/12 κατατέθηκαν από το Ταμείο στην νομική υπηρεσία της ΕΤΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την "νομιμοποίηση" του λογαριασμού του Ταμείου. Μετά την διαδικασία της νομιμοποίησης που θα απαιτήσει περίπου 30 μέρες για να ολοκληρωθεί, θα ανοίξει ο λογαριασμός του Ταμείου και τότε θα καταστεί δυνατόν να πληρώσει το Ταμείο αφενός τις τρέχουσες Διοικητικές δαπάνες αφετέρου να προγραμματίσει την πληρωμή αυτών που περιμένουν στην λίστα. Αμέσως μετά την ενημέρωση όλων των μελών του Δ.Σ για τις εκκρεμεις υποθέσεις και την καλλίτερη γνωριμία των μελών μεταξύ τους στις άμεσες προθέσεις του Δ.Σ ήταν η σύγκλιση εκτακτής Γ.Σ για λεπτομερέστερη ενημέρωση  επί του PSI και λήψη αποφάσεων για το ύψος του ποσού που θα πρεπει να καταβάλει το Δ.Σ στους δικαιούχους που αναμένουν στην λίστα. Ταυτόχρονα δε να σύγκλιθεί και  Καταστατική Γ.Σ.
Την 27/4/12 και μετά το πέρας του Δ.Σ κατατέθηκε από 2 μέλη του Δ.Σ, την Κα Τσικνίδου και την Κα Λαϊνη, αίτηση με θέμα την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ υπογεγραμμένη από 110 μέλη, χωρίς μέχρι τότε το υπόλοιπο Δ.Σ να γνωρίζει τις ενέργειες των 2 μελών του. Τα θέματα της έκτακτης Γ.Σ είναι:

1.     Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των διοικητικών πράξεων με τις οποίες υλοποιήθηκε η ανταλλαγή των ομολόγων που κατέχουμε. Οικονομική δαπάνη (έξοδα και αμοιβή δικηγόρων, εφόσον υπάρξουν περισσότεροι του ενός).
2.     Αναστολή καταβολής μηνιαίας εισφοράς μέχρι τελεσιδικίας, εκτός αν υπάρξει άλλος χειρισμός από την Κυβέρνηση ή κρίνει εκ νέου η Γενική Συνέλευση.
3.     Εξ αιτίας ανωτέρας "οικονομικής βίας" εκλογή τετραμελούς επιτροπής χειρισμού οικονομικών θεμάτων με έναν αντιπρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.     Δικαιώματα αυτών που έπαψαν να είναι μέλη.

Σε έκτακτο Δ.Σ που έγινε στις 2/5/12 αποφασίστηκε ομόφωνα η σύγκλιση Έκτακτης Γ.Σ. Ημερομηνίες διεξαγωγής των Εκτάκτων Γ.Σ σε Κρήτη και Αθήνα θα σας ανακοινωθούν μόλις αυτό καταστεί δυνατόν ύστερα από επικοινωνία με τα εργατικά κέντρα Χανίων και Πειραιά για διάθεση των αιθουσών.
Η πλειοψηφία όμως του Δ.Σ αισθάνεται την ανάγκη και έχει την υποχρέωση να γνωρίσει στα μέλη τα εξής

1) Όσον αφορά το 1ο αίτημα: Αν το Δ.Σ περίμενε την σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ τότε θα είχε λήξει η προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ (ημ. λήξης 24/4/12). Η κατάθεση της αίτησης ακύρωσης έγινε στις 23/4/12 δηλαδή εμπρόθεσμα μετά από απόφαση του Δ.Σ για την έγκυρη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ταμείου. (αρ. κατάθεσης ΣτΕ 2558/23-4-12). Σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για τα έξοδα κατάθεσης και αμοιβής δικηγόρου κλπ, αυτή γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 9 παρ.(δ)), σε τακτικές Γ.Σ και όχι σε έκτακτες.
2) Όσον αφορά το 2ο αίτημα: Τα μέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορά (άρθρο 6), "αναστολή" καταβολής μηνιαίας εισφοράς μέχρι τελεσιδικίας, δεν προβλέπεται ούτε στο καταστατικό ούτε στον Αστικό Κώδικα.
Το τι θα κάνει η κυβέρνηση και τα ένδικα μέσα δεν το γνωρίζουμε. Υλοποίηση του αιτήματος για μη καταβολή της εισφοράς του κάθε μέλους, καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του Ταμείου, άρα δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός του, (άρθρου 2) και συνεπώς διαλύεται το Ταμείο, μετά από αίτηση του καθενός που έχει έννομο συμφέρον.
3) Όσον αφορά το 3ο αίτημα: Ναι μεν υπάρχει "ανωτέρα οικονομική βία" πλην όμως ούτε το καταστατικό ούτε ο Α.Κ προβλέπει επιτροπή χειρισμού οικονομικών θεμάτων", Τα προβλεπόμενα όργανα του Ταμείου (άρθρο 8) είναι η Γ.Σ των μελών, το Δ.Σ, η εφορευτική επιτροπή, η ελεγκτική επιτροπή. Σύμφωνα δε με το άρθρο 14 παρ.3 την διεύθυνση και διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου την έχει στο Δ.Σ
4) Όσον αφορά το 4ο αίτημα: "Δικαιώματα αυτών που έπαψαν να είναι μέλη" έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής.
Τα διαγραμμένα μέλη έχουν τα δικαιώματά που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού.
Τα δικαιώματα των συνταξιούχων προβλέπονται από τα άρθρα 2 & 3 του ισχύοντος καταστατικού λαμβανομένου υπόψη ότι και καθυστέρηση υπάρχει στην καταβολή των αποζημιώσεων αλλά και μείωση στο ύψους της αποζημίωσης αυτών.
Για ποια δικαιώματα θα πάρει απόφαση μια έκτακτη Γ.Σ; Αλλαγή δικαιωμάτων εχει μόνο Καταστατική Γ.Σ

Συνεπώς απευθύνουμε στα μέλη τα ερωτήματα:
Θα πάρουν στην Έκτακτη Γ.Σ αποφάσεις αντίθετες με τον νόμο και το καταστατικό;
Θα αφήσουν το Ταμείο να δεχτεί σωρεία αγωγών και ασφαλιστικών μέτρων κατά των αποφάσεων της Γ.Σ;

                                                                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛ. ΛΥΤΡΑ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ

Την Ανακοίνωση μπορείτε να την κατεβάσετε από τα "χρήσιμα αρχεία" και να βοηθήσετε στην διανομή της και στην ενημέρωση των συναδέλφων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου