Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Αλιπέδου 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ./Fax: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr                                                          ΠΕΙΡΑΙΑΣ  6 -6-2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                       ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΣυνάδελφοι-σες ,
λαμβάνοντες υπόψη την απόφαση 119/2014 του Πρωτοδικείου Πειραιώς περί διορισμού προσωρινής Διοίκησης στο ΤΑIΠΠΝ και την μέσω αυτής διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετής διοικήσεως καθώς και την από 28-5-14 απόφαση του Δ.Σ συγκαλούμε :

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου μας με θέμα την εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής   για την  διεξαγωγή εκλογών νέας Διοίκησης και Εξελεγκτικής Επιτροπής .

Οι συνελεύσεις  προγραμματίζονται  για :
                         α. Την Τετάρτη 18/6/2014 από 08:00 έως 14:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ  και
                        β.  Την   Τρίτη   24/6/2014  από 08:00 έως 14:00 στο  Εργατικό  Κέντρο  Πειραιά  για  τις υπηρεσίες  του  λεκανοπεδίου  Αττικής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας  οι Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις θα επαναληφθούν στους ίδιους χώρους και με το ίδιο θέμα σε ημερομηνία, που θα σας γνωστοποιηθεί .

Το Δ.Σ του Ταμείου θέλοντας να εξασφαλίσει την παρουσία όσων γίνεται περισσοτέρων μελών και ταυτόχρονα να σας ενημερώσει, ζήτησε και έλαβε (ΓΕΝ 160855 ΙΟΥΝ 14) από το ΓΕΝ/Β5 κατ' εξαίρεση, άδεια απουσίας μετ΄αποδοχών για τις παραπάνω ημερομηνίες.

Παράκληση της προσωρινής Διοίκησης του ταμείου να υπάρξει όσο γίνεται μεγαλύτερη προσέλευση μελών.

Μας δίνετε μια ακόμα ευκαιρία, ας προσπαθήσουμε να την εκμεταλλευτούμε. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Όσα μέλη προσέλθουν στην Γ.Σ πρέπει κατά την είσοδο τους να υπογράψουν στην Κατάσταση  Παρουσίας  μελών, διότι θα αποσταλεί στο ΓΕΝ/Β5 για να δικαιολογηθεί η απουσία από την εργασία μας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       

          Ι.Γ. Ζωμένος
              Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Δ. ΒιτώροςΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΕΚ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ …..…ΑΡΘΡΟ 12
Η εκλογή των οργάνων του Ταμείου γίνεται με το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, κατανέμονται στους κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίους.

ΑΡΘΡΟ 13
1. Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής, γίνεται με τη φροντίδα των εφορευτικών επιτροπών που είναι τριμελής και εκλέγονται από τις Γ.Σ. με ανάταση της χειρός των μελών της Αττικής και της Κρήτης.
2. Οι εκλογές γίνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την εκλογή των εφορευτικών επιτροπών.
3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην αντίστοιχη εφορευτική επιτροπή με γραπτές αιτήσεις μέχρι ΟΚΤΩ (8) μέρες πριν από τις εκλογές.
4. Έξη (6) μέρες πριν από τις εκλογές το αργότερο κάθε εφορευτική επιτροπή πρέπει να ανακοινώσει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Ταμείου, στους χώρους εργασίας και όπου αλλού κρίνει πρόσφορο τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, φτιάχνοντας και τα σχετικά ψηφοδέλτια.
5. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφα, ομοιόχρωμα και να γράφουν σε ξεχωριστή παράγραφο του υποψηφίους για την ελεγκτική επιτροπή.
6. Κατά την ημέρα ή τις ημέρες των εκλογών προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίζεται από το οικείο Πρωτοδικείο. Μπορεί να προεδρεύει και ένας από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τα μέλη της.
Η ακριβής ημέρα, ο τόπος και η ώρα των εκλογών ορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
7. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί δύο (2) ημέρες για την περιοχή Αττικής (μία μέρα στη Σαλαμίνα και μια στον Πειραιά) και μία για την περιοχή των Χανίων.
8. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τις κάλπες και αμέσως τις
σφραγίζει. Στην συνέχεια κάθε μέλος αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητας του και ο έλεγχος στο μητρώο των μελών αν είναι ενεργό μέλος ψηφίζει.
9. Η Εφορευτική Επιτροπή δίνει στο μέλος που ψηφίζει ένα φάκελο και το ψηφοδέλτιο στο οποίο είναι γραμμένοι με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι.
10. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να βάλει σταυρό προτίμησης όπως παρακάτω :
α. Εκλογικό Τμήμα Αττικής.
(1) Μέχρι επτά (7) σταυρούς για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
β. Εκλογικό Τμήμα Κρήτης.
Δύο (2) σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ.
11. Ψηφοδέλτιο στο οποίο υπάρχουν περισσότεροι σταυροί, από τους οριζόμενους στην παράγραφο 11 αυτού του άρθρου θεωρείται άκυρο. Άκυρο είναι επίσης το ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν υπάρχει κανένας σταυρός και για το Δ.Σ. και για την Ελεγκτική Επιτροπή.
12. Μέλη του Ταμείου που υπηρετούν εκτός Αττικής μπορούν να ψηφίσουν στην Αττική, αφού βεβαίως διαπιστωθεί η ταυτότητά τους.
13. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει σαν πληρεξούσιος άλλου.
14. Κατά την διάρκεια των εκλογών και μέχρι να λήξουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ή
οποιοσδήποτε άλλος, μπορεί να υποβάλλει ένσταση, η οποία εκδικάζεται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή, η οποία και εκδίδει σχετική απόφαση.
15. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή αφού αποφανθεί για τις ενστάσεις κάνει
καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης κάθε υποψηφίου, κατατάσσει αυτούς κατά σειρά σταυρών
προτίμησης και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
16. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εφορευτική επιτροπή κάνει κλήρωση για το καθορισμό της σειράς εκλογής των ισοψηφησάντων.
17. Οι έδρες του Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής κατανέμονται όπως παρακάτω:
α. Για το Δ.Σ.
Οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά αριθμού σταυρών προτίμησης υποψήφιοι από το ψηφοδέλτιο Αττικής. Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί κατά σειρά επιτυχίας.
Οι δύο (2) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας από του υποψηφίους του ψηφοδελτίου Κρήτης, εφόσον εψήφισαν περισσότερα από διακόσια (200) μέλη. Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας.
β. Για την ελεγκτική επιτροπή.
Οι τρεις (3) πρώτοι του ψηφοδελτίου Αττικής. Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί.

18. Στην περίπτωση που οι ψηφίσαντες στην Κρήτη είναι λιγότεροι από διακόσιοι (200) τότε εκλέγεται ένας (1) για το Δ.Σ. Η κενή θέση στο Δ.Σ. καταλαμβάνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου της Αττικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου