Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015ΤΑΜΕΙΟ  ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α.Μ 1406   Αποφ. Π.Π  2/3540/62                                      Πειραιάς    6  Αυγούστου  2015
ΑΛΙΠΕΔΟΥ 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr
-----------------------------------------
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   8055

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Σήμερα στον Πειραιά στις     6  Αυγούστου  2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στα γραφεία του Σωματείου "Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ιδιωτικού Προσωπικού Πολεμικού Ναυτικού" (ΤΑΙΠΠΝ), που ευρίσκονται στην Οδό Αλιπέδου αρ. 10, ύστερα από πρόσκληση του μέλους του Ταμείου κ. Ιωάννου Ζωμένου, ενεργούντος σε εκτέλεση της από 22-5-2015 (υπ΄αριθμ 311/2015) αποφάσεως του Ειρηνοδίκη Πειραιώς Βαρδουλάκη Εμμανουήλ με την οποία διορίζεται προσωρινή διοίκηση στο Ταμείο. συνεκλήθησαν οι  Βιτώρος Δημήτριος, Αγγελογιαννόπουλος Άγγελος, Σουβατζόγλου Βασίλειος, Λαίνη Μαρία, Τσικνίδου Σταυρούλα, Αντωνογιαννάκης Ιωάννης, Ζενετζής Ευάγγελος και Κάππας Επαμεινώνδας για τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου συγκαλέσουν τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση και διενεργήσουν αρχαιρεσίες εντός διαστήματος οκτώ μηνών από της δημοσιεύσεως της παραπάνω εν κειμένω αποφάσεως του Ειρηνοδίκη Πειραιώς Βαρδουλάκη Εμμανουήλ, και ειδικότερα εντός του πρώτου τετραμήνου του άνω οκταμήνου και εάν αυτές αποτύχουν να τις επαναλάβει το δεύτερο τετράμηνο για την ανάδειξη οριστικού ΔΣ και λοιπών διοικητικών οργάνων. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών το εν λόγω νέο προσωρινό Δ.Σ. του Σωματείου υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις απαραίτητες για την λειτουργία του Σωματείου και ανεπίδεκτες αναβολής πράξεις διαχείρισης και διοικήσεως αυτού.

Κατόπιν τούτου ο πρώτος διορισθείς Ιωάννης Ζωμένος συνεκάλεσε τους παραπάνω διοριζόμενους, οι οποίοι παρέστησαν κατά την σημερινή συνεδρίαση προκειμένου οι διορισθέντες να συγκροτηθούν  σε σώμα.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων και συζητήσεων και με μυστική ψηφοφορία οι παρευρεθέντες (επτά (7) τον αριθμό) συγκροτήθηκαν σε σώμα, ως προσωρινή διοίκηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ιδιωτικού Προσωπικού Πολεμικού Ναυτικού (ΤΑΙΠΠΝ)  και καθόρισαν ομόφωνα τις βάσει του Καταστατικού του Σωματείου αρμοδιότητες, ως ακολούθως :

Πρόεδρος  :            ΖΩΜΕΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Α΄  Αντιπρόεδρος : ΚΑΠΠΑΣ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Β ΄ Αντιπρόεδρος : Αντωνογιαννάκης  Ιωάννης
Γεν Γραμματέας:    ΒΙΤΩΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ταμίας :                   ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ
Μέλος:                    Σουβατζόγλου Βασίλειος
Μέλος :                   Λαίνη  Μαρία
Μέλος :                   Τσικνίδου  Σταυρούλα
Μέλος :                   ΖΕΝΕΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
   
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου έγινε η διαβεβαίωση, ότι  η παρούσα προσωρινή διοίκηση θα παραμείνει μέχρι  το πέρας των αρχαιρεσιών και της υπ΄ αυτών  ανάδειξης  νέας  διοίκησης και λοιπών οργάνων.

Τονίστηκε δε μεταξύ των μελών της παρούσης προσωρινής διοικήσεως, ότι η διαχείριση της θα στοχεύει στην κάλυψη των κατεπειγουσών υποθέσεων του Ταμείου και μόνον.Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ι.Γ. Ζωμένος
Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δ. Βιτώρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου