Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΤΑΜΕΙΟ  ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                          ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Ταμείου
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Αλιπέδου 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ./Fax: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr                                                            ΠΕΙΡΑΙΑΣ,   17  ΙΟΥΛΙΟΥ  2013


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  


1.   Σε εκτέλεση της από 27 Ιουνίου 2013 απόφασης του Ειρηνοδίκη Π. Φούρλη Ειρηνοδικείου Πειραιώς, με την οποία διορίζεται προσωρινή διοίκηση στο ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ιδιωτικού Προσωπικού Πολεμικού Ναυτικού (ΤΑΙΠΠΝ),  την  Τρίτη  16/7/2013 συνεκλήθησαν με την επιμέλεια του πρώτου εκ των διοριζομένων  μελών,  προκειμένου συγκροτήσουν το νέο  ∆.Σ και εκλέξουν τα εκ του Καταστατικού προβλεπόμενα  Όργανα.

     2.    Παρευρέθησαν τα επτά (7) από τα εννέα (9) διορισμένα και προσκληθέντα μέλη, όπου μετά από μυστική ψηφοφορία, προέκυψε η σύνθεση του νέου ∆.Σ  ως εξής:

Πρόεδρος             : ΖΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  ΝΣ/ΔΔ        (Τ/Φ ΥΠΗΡ.  49139)
Α΄ Αντιπρόεδρος :  ΚΑΠΠΑΣ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ                       ΓΕΝ/ΥΥ     (Τ/Φ  ΥΠΗΡ.  51807)
Γεν. Γραμματέας :  ΒΙΤΩΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               ΝΝΑ           (Τ/Φ ΥΠΗΡ.  61810)
Ταμίας                 :  ΑΓΓΕΛΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΓ.            ΚΕΦΝ        (Τ/Φ  ΥΠΗΡ. 31416)
Μέλος                  : ΖΕΝΕΤΖΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                               ΝΣ/ΔΝΟ/ΙΙ (Τ/Φ ΥΠΗΡ.  31649)
Μέλος                  : ΧΑΛΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                                 ΣΔΑΜ        (Τ/Φ ΥΠΗΡ.   64228)
Μέλος                  : ΗΛΙΑΔΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                ΝΣ/ΔΤ        (Τ/Φ ΥΠΗΡ.  49834/
                                                                                                                                                 49784)
Μέλος                 : ΚΕΦΑΛΙΑΝ  ΝΟΡΑΙΡ                                     ΚΕΦΝ/ΔΕΑ (Τ/Φ ΥΠΗΡ. 49705)
Μέλος                 : ΒΕΤΣΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΝΣ/ΔΤ         (Τ/Φ  ΥΠΗΡ. 43834)
                                                                                            
η θέση δε του Β΄ Αντιπροέδρου μένει κενή με ομόφωνη απόφαση των ψηφισάντων, καθόσον από το Καταστατικό προβλέπεται να εκλέγεται συνάδελφος από το ΝΚ.
  
     3.    Με ομόφωνη απόφαση έγινε αποδεκτός ο διορισμός του Δικηγόρου  Κ. Φωτεινάτου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ως  Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Ταμείου .

     4.    Το Δικαστήριο διατάσσει, όπως η παραπάνω προσωρινή Διοίκηση διαχειριστεί τις εντελώς κατεπείγουσες υποθέσεις του Ταμείου μέχρι την οριστική δικάσιμο της 21-1-2014, από την οποία η προκύπτουσα προσωρινή Διοίκηση θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης και λοιπών οργάνων .

     5.    Το ∆.Σ  καλεί όλα τα μέλη να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια.

                                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             Ι.Γ. Ζωμένος                                                                              Δ. Βιτώρος 

1 σχόλιο: